dissabte, 30 de juliol de 2011

Abella, Francesc; negociant i esparter

Testimoni, F 101, 25-12-1600
Figura com a paborde de la confraria del Roser, juntament amb Pere Tomaset, negociant. Ambdós reconeixen haver rebut 2 lliures i 2 sous per raó d’un testament. F 105, 60r, a. 1601.
És definit com a revenedor en un altre document. Testimoni, F 107, 90v, a. 1603
Signa amb Pere de Laviosa, “fargaire”, natural d’Arles però habitant a Sant Llorenç de Cerdans qui es compromet a subministrar-li des de la primera setmana de gener fins a la darrera del mes d’abril 6 quintars de ferro al preu de 21 rals el quintar. Francesc Abella es compromet a pagar en efectiu el preu de 3 quintars, la resta s’havia de pagar amb vitualles de blat a raó de 33 sous la quartera i d’ordi a 20 sous. F 107, 5v-6r, a. 1603, pàg. 1, pàg. 2
Joan Batalla, alias lo Pairer, farguer dels Banys d’Arles reconeix que Joan Abella (Bella en el document) li ha avançat 100 ducats per raó de 18 quintars de ferro que l’esmentat Batalla es Enllaçcompromet a subministrar-li a la seva casa de Figueres. F 886, 57v-58r, a. 1604. Document nº 249, pàg. 1, pàg. 2
Domènec Deandara, farguer, habitant a la farga de Banac del terme de Prats de Molló reconeix deure-li 18 quintars de ferro bo, a raó de 2 lliures i 2 sous el quintar. Els diners ja havien estat avançats per Francesc Abella. F 886, 22v, a. 1604. Document nº 252
Galderic Cabanes, escrivent d’Arles es compromet a subministrar-li 6 quintars de ferro entremesclat a raó de 20 rals el quintar que haurà de portar a casa del comprador. Francesc Abella es compromet a proporcionar-li una càrrega de civada per cada una de ferro a raó de 15 sous la quartera. F 886, 184r, a 1604. Document nº 235
Era un dels pabordes de la confraria de la Puríssima Sang per a l’any 1604. F 194, 103r.
En 1605 continuava essent paborde de l’esmentada confraria. F 888, 31-1-1605.
Compra a Pere i Francesc Seder, pare i fill i teixidors de lli un pati amb un hort que amidava 40 pams de longitud, situat al carrer Nou, afrontant a llevant amb el camí de Girona. El preu fou de 40 lliures. Pels acords que consten a finals del document queda clar que la intenció d’Abellaera la d’edificar sobre el solar. F 113, 142v-143r, a. 1606. Document nº 343, pàg. 1, pàg. 2
Arnau Font i el seu fill, sastres de Serrallonga (Vallespir) reconeixen deure-li 80 lliures que es comprometen a pagar-li mitjansant diversos lliuraments de ferro de bona qualitat a raó de 2 lliures el quintar. El ferro li seria lliurat a Abella a la seva casa de Figueres. F 186bis, 31r. A. 1606. Document nº 361
Era el regent de la claveria de la vila l’any 1607. F 198, 99v.
Signa capítols amb Joan Vilanova, farguer de la farga del Tec (Vallespir) per a subministrar-li 48 quintars de ferro a raó de 19 rals el quintar. Els lliuraments es farien un cada setmana a raó de 3 quintars per lliurament. El comprador es compromet a pagar immediatament el ferro comprat amb civada a 1 ducat per quartera. F 115, 16v-17r, a. 1607. Document nº 429, pàg. 1, pàg. 2
Joan Vilanova, farguer de la farga de Galdares, diòcesi d’Elna reconneix deure-li 50 lliures que Francesc Abella li havia deixat “per bon amor”. F 115, 119r, a. 1607, Document nº 439
Arrenda a pere Vivas, flassader de Riudellots de la Selva una casa al carrer Nou, prop la capella de Sant Llàtzer afrontant al N amb una altra casa seva. La durada del contracte era de 3 anys i el preu del lloguer de 10 lliures anuals. F 115, 119r-119v, a. 1607, Document nº 439, pàg. 1, pàg. 2
Era un dels quatre administradors de l’hospital de Pobres. F 119, 6v, a. 1608.
Continuava essent administrador de l’hospital, juntament amb Francesc Pujol, botiguer=, i Sixt Pou, mercader. F 202, 138v, a. 1609.
Actuant com a procurador de l'Hospital de Pobres i de la fàbrica del nou hospital que es construïa al carrer Nou signa un rebut per les 100 lliures que el difunt Pere Duraut, pagès de Bàscara havia llegat en testament per a l'obra de l'esmentat centre assistencial. F 202, 138v, a. 1609. Document nº 582

Adell, calderer

Testimoni, F 886, 3r, a. 1604.

Aemullant, Bernat; teixidor de lli

Testimoni, F 886, 151v, a 1604

Aguher i Gastó; calceter

Consta que era nebot i herreu del difunt Ramon Gastó, sabater en un document pel qual es ven a Pere Xarlet, calceter una casa situada al carrer o entrada de Tomàs Batlle que fou de l’esmentat oncle el preu fou de 120 lliures. F 188, 12v-13r, a. 1608 Document nº 494, pàg. 1, pàg. 2